Erby a portréty v rodových postupnostiach.

14.11.2012

Dekoratívnymi prvkami, ktoré sa objavujú vo výtvarne spracovaných genealógiach, mohli autori zvýrazniť postavenie, prostredie, v ktorom dielo vzniklo a ku ktorému sa rod hlásil. Išlo o veduty rodových majetkov, erby, portréty, postavy, vysvetľujúce texty a pod.

K častým výzdobným prvkom patrili erby. V 16. storočí stratili svoju pôvodnú funkciu bojových znamení a stali sa vyjadrením identity majiteľa. Od tohto obdobia sa s nimi stretávame aj v rodostromoch, rodokmeňoch. Najvýraznejšie zastúpenie našli v reprezentatívnych šľachtických vývodoch 18. - 19. storočia.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)