Články

Z odbornej literatúry

Genealogická agenda sa dá viesť ručne i pomocou počítača. Pokiaľ niekto chce mať len veľmi jednoduchú databázu, bude mu v podstate stačiť ručne spracúvaná kartotéka. Ten, kto používa počítač, môže vystačiť so základným softvérom, ktorý sa v ňom nachádza, napr. s Wordom či Excelom. Kto však chce hľadať súvislosti medzi jednotlivými dátami,...

Pôda a jej vlastníctvo vždy predstavovali pre roľníka istotu, obživu a boli kľúčom na dosiahnutie sociálneho statusu, spoločenskej prestíže a moci na lokálnej úrovni. Pôda a jej vlastníctvo stáli na najvyššej priečke roľníkovho hodnotového systému. Počas dvoch etáp kolektivizácie poľnohospodárstva využíval a zneužíval režim pôdu na...

Príloha k rodovým listinám Paškovcov, pochádzajúcich zo Zvolenskej (Veľkej) Slatiny - Paľka zo 14. storočia, Michala s manželkou Annou Svellovou, dcérou Zuzanou, Laurincom a Pavlom z 15.-17. storočia a potomkov z 19.-20. storočia

Pri bádaní v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici v matrikách Zvolenskej Slatiny (záznamy rodné 1793-1859) som narazil na zaujímavé dokumenty ohľadne rodu Paškovcov zo Slatiny a ich zemianskej kúrie spracovaný dedičmi tejto zemianskej kúrie.

Mitice v Trenčianskej stolici boli pôvodne zrejme jednou sídelnou jednotkou, z ktorej sa postupne sformovali tri samostatné obce - Kostolné, Rožňové a Zemianske Mitice. Roku 1960 boli administratívne spojené do súčasných Trenčianskych Mitíc (v okrese Trenčín). Staršia literatúra kladie prvú písomnú zmienku o Zemianskych Miticiach do roku 1269. Na...

Zvolenský, rábsky a komárňanský župan, magister Donč (1277/78 - 1345) patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských a uhorských dejín 14. storočia. Pochádzal z rodu, ktorého členovia vystupovali v dôležitých štátnych funkciách od prvej štvrtiny 13. storočia. Do Dončovho života výrazne zasiahli politické udalosti prelomu 13. a 14. storočia....

Jména našich rodů jsou výsledkem vývoje společnosti. U všech vrstev společnosti se nevytvářela současně. Nejdříve u nejvýznamnějších rodin a pak v lidnatých městech - tam z potřeby přesné identifikace. Na venkově vznikala a ustalovala se později. Do 18. století se ještě měnila nebo nahrazovala jinými. Pevně se ustálila až koncem 18. století...