Fenomén „kulaka“ v procese kolektivizácie na Slovensku v rokoch 1949 – 1960

13.10.2017

Pôda a jej vlastníctvo vždy predstavovali pre roľníka istotu, obživu a boli kľúčom na dosiahnutie sociálneho statusu, spoločenskej prestíže a moci na lokálnej úrovni. Pôda a jej vlastníctvo stáli na najvyššej priečke roľníkovho hodnotového systému. Počas dvoch etáp kolektivizácie poľnohospodárstva využíval a zneužíval režim pôdu na vydieranie roľníkov bez ohľadu na veľkosť ich hospodárstva na vstup do družstiev. Pôda sa aj v dôsledku neúmerne vysokých povinných dodávok poľnohospodárskych komodít štátu stávala pre roľníkov, a to nielen pre veľkých gazdov, bremenom, ktorého sa v mnohých prípadoch snažili zbaviť a dostať sa zo začarovaného kruhu či už jej odpredajom štátnym majetkom, vstupom do družstva, alebo odchádzali pracovať do priemyslu. A pre bohatých roľníkov, ktorých režim označil za "kulakov", sa pôda a jej vlastníctvo stali počas kolektivizácie zároveň prostriedkom ich kriminalizácie a perzekúcie.

V priebehu kolektivizácie slovenského poľnohospodárstva v 50. rokoch minulého storočia smerovali najtvrdšie obmedzujúce ekonomické opatrenia a súdne i mimosúdne represie komunistického režimu proti bohatým roľníkom. Pôvodne proklamovaná línia postupného obmedzovania a zatláčania sociálnej vrstvy zámožných roľníkov na dedine sa už na začiatku 50. rokov celkom zjavne pretransformovala do administratívnej likvidácie ich hospodárstiev a politickej a sociálnej vylúčenosti tejto časti dedinskej komunity z organizmu spoločnosti. "Protikulacké" ťaženie komunistického režimu malo svoj vrchol v rokoch 1951 - 1953. V druhej polovici 50. rokov jeho ostrie otupelo, no vytrvalý ekonomický a psychologický tlak prežili na ich konci iba ojedinelé hospodárstva bohatých gazdov.

Prechod od súkromnej poľnohospodárskej výroby ku kolektívnym formám hospodárenia bol na slovenskej dedine poznačený mnohými represiami a nezákonnosťami, sklamaním, trpkosťou a rozvrátenými životmi rodín jednej celej generácie slovenských roľníkov. Bohatý gazda bol na začiatku kolektivizácie slobodný človek. Komunistický režim z neho spravil "kulaka" a systematicky ho likvidoval.

(HLAVOVÁ, Viera. Fenomén "kulaka" v procese kolektivizácie na Slovensku v rokoch 1949 - 1960. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1, s. 34-55. ISSN 1337-6861, krátené)

Celá téma k dispozícii tu.