Nenechať stratiť dielo, ani čitateľa v ňom.

23.05.2013

Začneme základnými náležitosťami. V tejto súvislosti musíme byť kritickí. Viacerým prácam chýbalo v úvode základné vysvetlenie, čo vlastne skúmajú alebo popisujú - či ide o jeden samostatný rod, viaceré (nezávislé) rody menovcov alebo o predkov či príbuzných jednej osoby a pod. V mnohých chýbali aj informácie o postupe skúmania, resp. popise, ktorí si autori zvolili. (Všetky tieto údaje pomáhajú zorientovať čitateľa - používateľa práce). Vo väčšine prípadov išlo o rodokmene jedného rodu, t.j. práce sledujúce vývoj rodu od najstaršieho známeho predka po mužskej línii smerom do prítomnosti. Časť autorov si všímala vývod, t.j. predkov nejakej osoby, niektorí popisovali rody menovcov (skupiny osôb s rovnakým priezviskom, ktorí nemajú spoločných predkov, resp. ktorých spoločný pôvod nie je doložený). Pri označovaní rodových vetiev autori najčastejšie používali ich súčasné živé označenia (živé rodové mená, resp. prímená), v niektorých prípadoch ich vytvorili z priezvisk manželiek zakladateľov vetiev. Prvý spôsob je pri tvorbe rodokmeňa prirodzený, druhý pôsobil nezvyčajne. Ak však prispieva k prehľadnosti a niet inej možnosti, nemáme voči nemu námietky. V tirážach tlačených (tlačou vydaných) prác často chýbali základné bibliografické údaje - meno autora, vydavateľa, miesto a rok vydania, ISBN (medzinárodné štandardizované číslo knihy prideľuje Národná agentúra ISBN sídliaca v Slovenskej národnej knižnici a pred vydaním práce oň treba požiadať na adrese: Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin; bližšie na www.snk.sk - pozn. red.). Mnohé interne publikované práce na druhej strane tieto údaje mali. Pokiaľ ide o formálne náležitosti, nemali by sme zabúdať ani na takú dôležitú maličkosť, akou je číslovanie strán. Aj ono pomáha pri orientácií" v práci.

(Genealogicko - heraldický hlas 1/2005, str. 59)