Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - III. časť

12.08.2014

Výsadná listina kráľa Mateja Korvína (preklad originálu).

My, Matej, z milosti Božej, kráľ uherský, český atď... odporúčame do pamäti záležitosť prítomných, čo možno najvýraznejšie, že náš občan Michal Paška zo Slatiny, ktorý nás osobne navštívil vo svojej a v záležitosti svojho brata Laurinca a predložil nám listinu vystavenú kedysi kráľom Zigmundom na zvláštnom papieri a opatrenú kráľovskou pečaťou, prostredníctvom ktorej sám kráľovskú, kedysi kúriu, nachádzajúcu sa v Slatine, daroval Paškovi zo Slatiny, otcovi uvedeného Michala a jeho všetkým nástupcom, v zmysle ktorej listiny podľa poriadku a pod podmienkami nižšie uvedenými spomenutú kúriu mu dal a daroval, oslobodiac ho pritom od platenia všetkých daní a akýchkoľvek záväzkov, podľa doluuvedeného zmyslu listiny.

Michal Paška, ponížene prosiac našu vznešenosť, aby sme ráčili uvedenú listinu potvrdiť a opatriť všetkými privilégiami znejúcimi navždy na meno Michala a Laurinca Pašku. Onej listiny text znie:

My, Zigmund z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Kroácie a vojvoda brandeburský atď..., generálny vikár rímskeho cisárstva a gubernátor zeme českej uvážiac a zhodnotiac služby a prejavy vernosti občana nášho Pašku zo Slatiny, v župe zvolenskej, ktorými podľa svojich možností snažil sa nám zapáčiť, a za ktoré mu dávame a darujeme ako i všetkým jeho dedičom do večnej držby a úžitku kúriu kedysi kráľovskú v Slatine sa nachádzajúci, položenú medzi kúriami Antónia a Gregora, * občanov zo Slatiny, s poľami, lúkami, pasienkami a so všetkým právom a so všetkými náležitosťami ako i slobodu, čo všetko kedysi mali v držbe správcovia rybníkov Vanizius a Blazius (Vaniek a Blažej). Taktiež uvedenú kúriu a jej držiteľov vynímame od všetkých platidiel, daní a akýchkoľvek záväzkov pod tou podmienkou, že uvedený Paška a jeho dedičia, či nástupcovia náš veľký rybník, nachádzajúci sa po Vígľašským zámkom navždy budú musieť strážiť a v prípade potreby ľady v ňom rozsekávať. Ak by niekedy uvedený rybník potreboval opravu, vtedy My a naši nástupcovia, kráľovia uhorskí, budeme potrebné výlohy hradiť.

Dané v Lubči vo štvrtok, v oktáve Zjavenia Troch kráľov, v roku 1404.

My, teda blahosklonne vypočujúc ponížené prosby spomenutého Michala Pašku, uvedenú listinu kráľa Zigmunda, nakoľko nebola zrušená ani nie v podozrení z nejakého podvodu a nepravdy, opatrujeme našimi privilégiami bez akéhokoľvek skrátenia alebo zväčšenia a nakoľko pravdivosť veci z nej vysvitá, tak ju s celým obsahom a klauzulami a artikulami prijímame, schvaľujeme, ratifikujeme a potvrdzujeme ako navždy platnú pre Michala a Laurinca Pašku, ako aj ich všetkých dedičov týmto našim kráľovským podpisom. Na základe stálej a večnej platnosti prítomnú listinu znejúcu pre Michala a Laurinca našou pečaťou opatrenú rozkázali sme im doručiť.

** Dané na hrade vo Zvolene vo štvrtok po Obrátení Sv. Pavla apoštola v roku Pána 1479, v desiatom roku nášho kráľovania v Uhorsku a v jedenástom v čechách.

Banská Bystrica, 28.1.1479

Viď. Dorazil Otakar "Svetové dejiny v kostce" z r. 1946 str. 202, 300, 301

* poddaných

**v Ban. Bystrici

Originálna listina bola napísaná na pergamene o rozmeroch 49,5 cm x 33,2 cm. Jej 1/3 zdola hore prehnutá a dovedna s ostatnou časťou listiny sopnutá šňúrou barvy zelenej, na ktorej visela hodne odraná veľká vosková pečať Matyáša Korvína.