Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - IV. časť

12.03.2015

Výsadná listina kráľa Leopolda (preklad originálu).

(litterae armales, čili erbovný list z r. 1673).

My, Leopold z milosti Božej vyvolený, vždy slávny imperátor (vládca) Nemecka, Maďarska, Česka, Dalmácie, Horvátska, Slavonie, Rémy, Srbska, Galície, Ladomerie, Rumánska a Bulharska kráľ atď., arcivojvodca Rakúska, vojvodca Burgundska, Brabantska, Štýrska, Karintie, Karniolska, knieža Moravy, vojvodca Luxemburska, tiež Horného a Doného Sliezka, Württemberska a Trácie, princ Švédska, župan Habsburgska, Tyrolska, Ferrari, Kyburgu, a Gorice, gróf Alsaska, knieža Svätej ríše rímskej nad Anasom, Burgundskom, tiež Hornej a Dolnej Lužice, pán kniežatstva Slovinska, portus Naonis et Salinarum atď. týmto dávame na vedomie, všetkým koho sa to týka, že my prosbu niektorých našich najvernejších poddaných nášmu Veličenstvu predostretú, berúc do ohľadu ich vernosť a záslužné činy, nášho výtečného Michala Paskony, ináč skutočnej a bezpochybnej nobilite sa tešiaci, ktorý behom čias zažil rôzne neprávosti slovom i písmom, on prvej našej svätej Korune Hungárie a nášmu Veličenstvu v rôznych časoch a rôznych okolnostiach verne a vytrvale preukazuje služby a v týchto verných a statočných službách sľubuje vytrvať i v budúcnosti. Preto teda z našej milosti Kráľovskej, ktorú sme v mene spoločnosti Kresťanskej vyznamenaním záslužných mužov my a naši predchodcovia obdarili, čo ich môže nutkať k preukázaniu väčších činov, uzniesli sme sa menovaného Michala Paskony, jeho manželku Annu Svellovu, taktiež jeho syna Samuela a dcéru Zuzanu, okrem týchto ešte Pavla Paskony strýca z plnosti našej moci Kráľovskej a zo zvláštnej našej milosti, znova do spoločnosti a počtu, starých pravých a verných šľachticov prijať, pripočítať a zapísať, upozorňujúc ich a dovoľujúc im, aby užívali všetky výhody, pocty, úcty, povolenia, privilégiá, práva, výsady, nedotknuteľnosti, ktoré užívajú starí, verní a osvedčení šľachtici v našom Uherskom kráľovstve a k nemu pripojených provinciách. Tieto výsady majú menovaní právo užívať sami osobne, ako aj ich všetci dediči a neskorší všetci potomkovia obojeho pohlavia. Na znak našej milosti a láskavosti menovaným preukázanej dovoľujeme im užívať a nosiť šľachtický erb a zbrane, totiž: vojenský štít pancier vo farbe nebovej, vzpriamený muž pôvabne oblečený ma mať tuniku, remienky, granátovú čiapku s troma červenými perami a ohnivými sponami, k tomu zelený opasok - podľa starého zvyku Hungarov.

Tento erb môže užívať, dať si zhotoviť, vymaľovať a nakresliť vyšespomenutý Michal Paskony a jeho rodina ako i potomci a dedičovia obojeho pohlavia na všetky časy, za každých okolností, podľa všeobecného zvyku a spôsobu a síce užívať ho môžu vo vojnách, rytierskych hrách, rodinných zámkoch, pečiatkach, listinách, prsteňoch, rodinných domoch, kapličkách i náhrobných pomníkoch. Tento erb je majetkom a znakom celej rodiny Paskony teraz žijúcej a všetkych jej členov, ktorí sa v budúcnosti kedykoľvek a kdekoľvek narodia. Na znak hodnovernosti a istoty šľachtického erbu vydávame túto originálnu výsadnú listinu, opatrenú pečaťou nášho Kráľovstva Hungárie do majetku a užívania Michalovi Paskony a jeho rodu terajšiemu i budúcemu obojeho pohlavia.

Výsadná listina vydaná skrze nášho milovaného a verného Rev. Tomáš Pálfy de Erdöd, biskupa nitrianskeho, župana nitrianskeho, nášho radcu a kancelára Kráľovstva Uhorského v našom meste v rakúskej Viedni dňa 10. marca 1673, v 15-om roku nášho Rímskeho kráľovania, atď., v 17-om roku Kráľovstva Čiech, za úradovania najdôstojnejších pátrov a pánov v Kristu.

Juraj Szelepcsény, metropolita-arcibiskup Ostrihonský; Juraj Szechény, arcibiskup Kaloča-Báčský; František Szerády, Jágerský; Martin Perkovich, Záhrebský; Juraj Bárschy, Varadinský; Matej Szentimassy, Sedmohradský; Štefan Seniniey de Kis Sennie, Vesprímsky; Juraj Pongrácz, Vacovský; Ferdinand Pálfy de Erdöd, Čamádsky; Ján Osbasászy, Pätkostelský; Ján Smolisnavich, Modružský; Ján Szászy, Serémsky; Anton Sattmaiov, Samandriensky; atď, atď. (v originále sú všetci vymenovaní).

Pozn.: Napísané na pergamene o rozmeroch

71,0 cm x 67,5 cm 

 Pečať Kráľovstva Hungárie

Viď. Dorazil Otakar "Svetové dejiny v kostce" z r. 1946 str. 202, 300, 301

Pozn. opisovateľa: Leopold I panoval v r. 1657-1705

Dolný okraj listiny - v šírke 10 cm - je prehnutý a dovedna s ostatnými časťami privilégia zopnutý šnútou barvy žlto-lankytno-červenej (erbová barva paškovská) na ktorej visí veľká pečať cisára Leopolda I.