Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - I. časť

08.08.2014

Pri bádaní v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici v matrikách Zvolenskej Slatiny (záznamy rodné 1793-1859) som narazil na zaujímavé dokumenty ohľadne rodu Paškovcov zo Slatiny a ich zemianskej kúrie spracovaný dedičmi tejto zemianskej kúrie.

Ich doslovný prepis zverejním v troch krátko po sebe nasledujúcich článkoch. Verím, že budú cenným prínosom pre verejnosť.

Dodatok k rodovým listinám Paškovcov zo Zvolenskej Slatiny (Veľkej Slatiny), spracovaný na základe výpisov nachádzajúcich sa v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici - Radvani na Sládkovičovej ul. č. 1 tel. čís. 310-08

V štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici sú uložené rodné, sobášne a úmrtné matriky cirkvi ev.a.v. zo Zvolenskej (predtým Veľkej) Slatiny. Z nich je zrejmé, že v prílohách spracovaných 4.6.1981, ktoré obdržali všetci Paškovci hlásiaci sa k potomkom "PAĽKA" v r. 1404 obdarovaného kúriou (dvorcom) v Slatine, učinené kráľom Zigmundom v Lubči vo štvrtok, v oktáve Zjavenia Troch kráľov a stvrdzená kráľom Matyášom Korvínom 28.1.1479 v Banskej Bystrici a šľachtickým erbovým listom udeleným výsadnou listinou vydanou skrze Rev. Tomáša Pálfy de Erdöd, biskupa župy nitrianskej, radcu kancelára Kráľovstva Uhorského, pôsobiaceho vo Viedni 10.3.1673 sú niektoré nepresnosti, ktoré vznikli z písomných a ústnych podaní v prílohe zo 4.6.1891 menovaných potomkov. Z uvedených matričných záznamov vyplýva:

  • posledný dedič výsadných listín, narodený koncom 18. storočia bol Juraj Paška - šľachtic (jeho rodokmeň bude priložený v poslednom článku). Manželstvo uzavrel dňa 2.6.1805 ako vdovec so Zuzanou Cibuľovou - šľachtičnou. V matrike sobášov nie sú uvedené ich dáta narodenia, ani mená rodičov. V rodných matrikách z r. 1784-1885 sa ich mená nenachádzajú, z čoho možno usúdiť, že boli starší ako 21 roční.
  • ich syn Ondrej Paška - Strelec, maloroľník, narodený 18.6.1816 (umrel 31.5.1888) má uvedených rodičov Juraja Pašku a Zuzanu Cibuľovú. Ondrej Paška - Strelec uzavrel dňa 25.2.1838 prvé manželstvo ako 21 ročný s Evou Blahútovou, nar. r. 1805 (od neho staršou o 11 rokov) s vdovou po Matejovi Laukovi. Druhé manželstvo uzavrel Ondrej Paška - Strelec 4.11.1839 ako 23 ročný s Máriou Dvorskou, s ktorou mali troch synov Ondreja, nar. 26.7.1840, Pavla, nar. 26.12.1851 a Juraja, nar. r. 1855 a dcéru Zuzanu.
  • v poslednom odstavci prílohy zo 4.6.1981 na str. 5 najstarší syn Ondreja Pašku - Strelca - Ondrej Lakatoš sa narodil 26.7.1840 (umrel 15.10.1902). Dňa 19.5.1862 uzavrel manželstvo s Annou Želovou, nar. r. 1840. z tohto manželstva sa narodilo celkom 5 detí. Ondrej, nar. 11.9.1864, Pavel, nar. 12.1.1868 (umrel 31.1.1930), Adam - mŕtvo narodený 18.10.1872, ďalší Adam, nar. 6.3.1875 (umrel 10.10.1877) a dcéra Mária, nar. 15.11.1879 (umrela 6.6.1901). Potomstvo po dvoch žijúcich synoch by sa malo nachádzať v matričných knihách ev.a.v. cirkvi vo Zvolenskej Slatine.
  • na str- 6-8 prílohy zo 4.6.1981 sú uvedení potomci po Matúšovi Paškovi, nar. 9.9.1819 (umrel 1.10.1890). Matúš pochádzal z rodičov Tomáša Pašku a Zuzany Wawrekovej. Nebol teda synom Juraja Pašku - šľachtica, ani bratom Ondreja Pašku - Strelca.
  • v matrike sobášov sa nachádza ešte ďalší Paška Pavel - šľachtic, ktorý v r. 1842 ako 21 ročný uzavrel manželstvo s Annou Hrabáčovou. Dáta ich narodenia, ani mená ich rodičov v sobášnej matrike uvedené neboli.

Tento dodatok bol spracovaný na základe výpisov zo Štátneho oblastného archívu v Banskej Bystrici dňa 23.7.1984 pod odborným dohľadom promovaného historika Štefana Otrubu, preto ho možno považovať za hodnoverný.

V Bratislave, 24.7.1984

spracoval

Ing. Ján Paška, nar. 27.4.1921, pra-pravnuk Juraja Pašku - šľachtica, žijúceho v 18.-19. storočí.

Rozdeľovník:

Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici - Radvani

Paškovci, pochádzajúci zo Zvolenskej Slatiny.