Súťaž najlepšie genealogické práce 2010 - I. časť

09.12.2013

V roku 2007 sme (SGHS) vyhlásili šiesty ročník celoslovenskej súťaže Najlepšie genealogické práce. Vyhodnotenie sa konalo 20. mája 2010 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Aj tento krát v kreslách porotcov sedeli skúsení odborníci - Mgr. Šarlota Drahošová (riaditeľka Štátneho archívu v Nitre) ako predsedníčka, PhDr. Peter Keresteš, PhD., archivár, historik a genealóg (z rovnomenného archívu) a Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., historik a pedagóg z Trnavskej univerzity v Trnave. Prinášame ich hodnotenia a postrehy. Súťaž organizujeme od roku 1995, raz za tri roky.

BALAJ, Štefan s rodinou. Rodokmeň rodu Balaj z Mníchovej Lehoty od druhej polovice 19. storočia k 1. 7. 2009 a osobné spomienky. Trenčín 2009, 80 strán (interná počítačová tlač v hrebeňovej väzbe, dodané aj na CD). Krátke predstavenie obce s jej históriou. Prvá zmienka o tomto priezvisku pochádza z roku 1623. Autor pracuje so systémom očíslovaných osôb, ktorý texty prepája s údajmi v grafickom farebnom rodokmeni. Najstarším matrične doloženým príslušníkom tohto rodu je Štefan Balay, narodený v roku 1837. Dielo rozvíja vetvy jeho detí, mužských potomkov Jozefa a Ondreja až do súčasnosti. Pri každom sú údaje o narodení, úmrtí, absolvovaných školách a zamestnaniach. Pomerne rozsiahle sú spomienky na rodinný život. Rodové súvislosti sú dovedené do súčasnosti. Fotografické prílohy; zaujímavosťou sú vizitky osôb aj s adresami a terminológia rodinných vzťahov. V budúcnosti možno výskum rozšíriť o výskum v r. k. matrikách Soblahova od roku 1717 a ev. a. v. matrikách Trenčína od roku 1783.

BARINYCH, Pavel - ĎURIČ, Igor. Blažej Kálnický zvaný Valovič. Kráľovský miestodržiteľský notár a jeho rod od roku 1592. Bratislava 2010, 136 strán (táto zviazaná počítačová tlač bola do súťaže prihlásená krátko pred zadaním do tlače a v lete 2010 v náklade 500 ks vyšla vo vydavateľstve DuBari, s. r. o., Bratislava s ISBN 978-80-970411-0-6). Červenou niťou tejto genealogickej a knižne vydanej práce sú osudy Blažeja Kálnického zvaného Valoviča, kráľovského miestodržiteľského radcu, ktorý získal v roku 1592 šľachtictvo. Autori práce si všímajú legendy o pôvode rodu a najmä zachovaný originál armálesu, ktorý podrobne analyzujú. Potomkovia Blažeja sa zaradili medzi schudobnelé zemianske rody Nitrianskej stolice a stali sa najrozvetvenejším rodom v obci Kálnica pri Piešťanoch. V priebehu 18. a 19. Storočia sa dostali do sporu s poddanským rodom Galbavých, ktorého členovia sa snažili "votrieť " medzi zemianskych Valovičovcov. Súčasťou práce sú obrázky a genealogické tabuľky.

BOBOK, Otto a dedičia. História šľachtickej obce Dežerice 13. - 19. storočie. Trenčín 2008, 31 strán + 19 príloh (interné vydanie, viazaná počítačová tlač). Dielo len sčasti zapadlo do koncepcie našej súťaže. Nejde vyslovene o genealogickú prácu, sú tu navzájom pospájané viaceré tematické okruhy - dejiny obce, dejiny významných osobností obce a zoznamy mien a priezvisk šľachtických osôb, predstaviteľov obecnej samosprávy, zoznamy obyvateľov obce podľa rokov, vypracované na základe údajov z listín a matrík, ktoré sú v konečnom dôsledku určitou databázou, nie celkom nadväzujúcou na genealogické vývody. Nosnejšiu časť tvoria zoznamy obyvateľov obce zo zachovaných listín podľa storočí a rokov. Prácu možno vnímať ako príspevok k dejinám obce, výskytu rodov a priezvisk v nej. Dielo rozširuje databázu pre ďalší výskum. Pre skvalitnenie textu by bolo vhodné presnejšie citovanie použitých archívnych zdrojov a literatúry.

(Genealogicko - heraldický hlas 1-2/2010, str. 57, 58)