Súťaž najlepšie genealogické práce 2010 - III. časť

03.02.2014

FÁBIK, Peter. Rodokmeň Valentína a Márie Fábikových. Prievidza 2008. 42 strán + obrazová príloha + samostatná obrazová príloha v tvrdých doskách + CD-ROM (dielo, v skutočnosti dokončené až v roku 2009, bolo vyhotovené v 16 exemplároch). Samotná práca sa vlastne skladá akoby z troch častí, pričom textovou je iba jedna, zvyšné sú obrazovou dokumentáciou a prílohami k textu. Rodokmeň a dejiny rodu autor sledoval od prelomu 18. a 19. storočia, súvislejšie však až od Valentína Fabika (+ 1943) a jeho manželky Márie. Pôvodne roľnícka rodina zo Skačian postupne presedlala na kováčske remeslo. Práca opisuje aj ďalšie spríbuznené rodiny Čauderovcov a Medlíkovcov. Azda až príliš zoširoka sa venuje aj dejinám regiónu (Skačany a Prievidza). Text je ilustrovaný bohatým obrazovým materiálom (matriky, krstné listy, portrétne fotografie a pod.) Vlastná genealogická tabuľka, ktorá tvorí úvodnú časť, je však spracovaná málo prehľadným spôsobom; odporúčali by sme voliť skôr tradičnejšiu podobu. Istým nedostatkom je tiež absencia odkazov na pramene a literatúru, čo môže skomplikovať budúce výskumy. Možno povedať, že práca je akousi obrazovou kronikou rodiny a príkladom bohatého využitia obrazovej (portrétnej) dokumentácie v genealogickej tvorbe. Práve mimoriadna grafická úprava príloh robí prácu príťažlivou. Nepochybne sa stretla s pozitívnym ohlasom u členov rodiny i všetkých, ktorí ju mali možnosť vidieť.

FURDIKOVÁ, Eva. Po stopách predkov rodiny Furdik. Banská Bystrica: rodina Furdiková vo vydavateľstve Trian, s. r. o., 2007, 126 strán, bez ISBN (tlač určená rodinným príslušníkom, pevná väzba). Pútavá knižne vydaná práca o dejinách evanjelického rodu Furdikovcov. Furdikovci boli pôvodne poddanským rodom z Udiče pri Púchove, ktorý sa v druhej polovici 18. s toročia u sadil v mestečku Radvaň, dnes miestnej časti Banskej Bystrice. Autorka predstavuje členov rodu ako zručných a vzdelaných remeselníckych majstrov (tkáči, klobučníci, súkeníci a pod.), ktorí sa aktívne zapájali do samosprávy mestečka. Opisuje ich príbuzenské vzťahy s predkami básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča, s mnohými kultúrne vyspelými meštianskymi rodinami Radvane a Banskej Bystrice (Markovič, Klimo či Sartorides). Z rodu vzišlo viacero intelektuálov, vedcov a podnikateľov. Práce je obohatená o pútavý obrazový materiál a prehľadné genealogické tabuľky. (Anotovali sme ju aj v Genealogicko-heraldickom hlase, roč. 18, 2008, č. 2, s. 60 - 61.)

GIAČ, Ivan - GIAČ, Vladimír. Genealógia trnovskej vetvy rodu Tomčáni (Tomčiansky).

(Martin 2009), 45 strán + 4 strany obrazovej (heraldickej) prílohy (interné vydanie, viazaná počítačová tlač). Autorská dvojica (otec a syn) sa zaoberá v práci rodokmeňom jednej z vetiev starobylého zemianskeho turčianskeho rodu doloženého už v 13. storočí. V osobe Alexandra Tomčániho sa rod v 80. rokoch 18. storočia usídlil v Trnove a práve sledovanie tejto vetvy až po súčasnosť je predmetom predloženej práce. Text je doplnený početnými údajmi o dejinách regiónu, jednotlivých obcí, či mnohých tunajších drobných šľachtických rodov. Zväčša ide o údaje prevzaté z rozsiahlej odbornej literatúry. Táto skutočnosť a početné, mechanicky uvedené výpisy z rozličných genealogických prameňov spôsobujú, že text je miestami menej prehľadný. Na druhej strane sú však veľmi dôsledne spracované genealogické tabuľky, ktoré je pri čítaní textovej časti práce vlastne aj nevyhnutné mať neustále pred očami. Text oživujú tiež údaje o majetkových presunoch v Trnove, dokumentujúce napr. snahu potomkov udržať si pozemky vo vlastných rukách aj po spoločenských zmenách v 20. storočí. Je to príbeh prevažnej väčšiny zemianskych rodín na Slovensku. Záver tvorí grafická a umelecká rekonštrukcia rodového erbu, ktorá vychádza z pečatí publikovaných v diele prof. Jozefa Nováka Rodové erby na Slovensku.

(Genealogicko - heraldický hlas 1-2/2010, str. 60, 61)