Články

Z odbornej literatúry

FÁBIK, Peter. Rodokmeň Valentína a Márie Fábikových. Prievidza 2008. 42 strán + obrazová príloha + samostatná obrazová príloha v tvrdých doskách + CD-ROM (dielo, v skutočnosti dokončené až v roku 2009, bolo vyhotovené v 16 exemplároch). Samotná práca sa vlastne skladá akoby z troch častí, pričom textovou je iba jedna, zvyšné sú obrazovou...

BRINDZA, Peter. Rod Koštial z Trnova. Predmatričná genealógia 1526 - 1711. Pohľad do života turčianskych, trnovských zemianskych rodín. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických, 2010, 69 strán + 30 strán príloh (viazaná diplomová práca). Rodokmeň a dejiny turčianskeho...

V roku 2007 sme (SGHS) vyhlásili šiesty ročník celoslovenskej súťaže Najlepšie genealogické práce. Vyhodnotenie sa konalo 20. mája 2010 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Aj tento krát v kreslách porotcov sedeli skúsení odborníci - Mgr. Šarlota Drahošová (riaditeľka Štátneho archívu v Nitre) ako predsedníčka, PhDr. Peter...

Kolegovia zo SGHS sa ma opýtali, či by som na stránkach Genealogicko-heraldického hlasu nechcel pravidelne informovať o udalostiach spojených s genealogickým výskumom v Maďarsku. S radosťou plním túto prosbu v nádeji, že jeho čitateľom poskytnem užitočné informácie. V roku 1983 v Budapešti obnovila činnosť Maďarská heraldická a genealogická...

Väčšina z nás sa zaujíma o rodokmeň a výskum vlastných predkov, často aj o ich príbuzných, ich rodiny, susedov... "Hľadačov menovcov" však nadchýna výskum osôb, ktoré majú rovnaké priezviská - bez ohľadu na ich príbuzenské vzťahy a miesto v rodokmeni. Niekedy, zvlášť ak ide o zriedkavé priezviská, sú všetci ich nositelia príbuznými. Je však veľa...

Jedným z pojmov, s ktorým sa v genealógii stretávame, je výraz probant. Ide o jedinca, ktorý sa musel podrobiť skúške, tzv. próbe. Prostredníctvom genealogickej schémy mal dokladovať šľachtický pôvod na uplatnenie majetkových nárokov, preukázanie spôsobilosti pre vymenovanie do úradu a pod. Odborné príručky a encyklopédie ho charakterizujú ako...

Genetika má s genealógiou - okrem prvých písmen v názve - spoločnú časť svojej histórie a do istej miery aj výskumné metódy. Prinajmenšom tie z nich, ktoré sa zakladajú na zostavovaní a analýze rodokmeňov. Dlhé desaťročia humánni genetici - z rôznych dôvodov - analyzovali údaje z našich rodokmeňov, uplatňujúc pritom aj poznatky z genealógie. V...

Začneme základnými náležitosťami. V tejto súvislosti musíme byť kritickí. Viacerým prácam chýbalo v úvode základné vysvetlenie, čo vlastne skúmajú alebo popisujú - či ide o jeden samostatný rod, viaceré (nezávislé) rody menovcov alebo o predkov či príbuzných jednej osoby a pod. V mnohých chýbali aj informácie o postupe skúmania, resp. popise, ktorí...