Články

Z odbornej literatúry

Sú doklady, ktoré svedčia o kopírovaní. V niektorých prípadoch (pri odpisoch či nových vydaniach svetových kroník) sa dokonca očakávalo. Mnohí objednávatelia však túžili po jedinečných vyobrazeniach svojho rodokmeňa a vyhľadávali tvorcov, ktorí by im ponúkli originálne riešenia. Tak vznikli aj genealógie sovím spôsobom výnimočné. Jedinečné,...

Na konečné vyznenie genealógií mali vplyv mnohé faktory. Účel, materiálne náklady, najmä však ľudia. Členovia menej zámožných rodín svoje rodokmene skúmali a kreslili sami, mnohí sa na reprezentatívnejšie formy jednoducho nezmohli. Zámožnejší (už od čias antiky) svoj rodokmeň nechávali spracovať viac či menej skúseným maliarom, iluminátorom či...

Informatívno - dekoratívne prvky predstavujú veduty majetkov, resp. miest pôsobenia probanta. Vyskytujú sa napr. v rodokmeňoch Esterháziovcov a Čákyovcov. Takéto vyobrazenia slúžili majiteľom aj ako dôkazné materiály v majetkových sporoch.

Rodinné zväzky najčastejšie znázorňovali konáre stromu, vetvy s lístím. Stretli sme sa aj so srdcami, symbolmi milujúceho manželského páru, s menami manželov vpísanými na spoločnej stuhe, s reťazami.

Zhromaždené genealógie obsahovali mnoho prvkov bežne používaných na zvelebovanie a oslavu rodu. Boli to fanfáry a anjeli, znázornení hlavne pod vplyvom barokového umenia (v rokokmeňoch Medňanských), ďalej vavrínové a kvetinové vence, palmový list a obelisk. Všetky tieto prvky súčasne sa nachádzajú v rodokmeni uhorských panovníkov z 1. polovice 17....

Alegória v zmysle umeleckého výkladu znamená personifikáciu alebo znázornenie abstraktných pojmov, mravných ideí vo vnímateľnej podobe. Spomínali sme už príklady znázornenia rodokmeňov vo forme stromu. V obraze stromu ľudia uctievali kozmos, mladosť, život, nesmrteľnosť, múdrosť. Bola to prirodzená predstava o našich koreňoch a našich potomkoch -...

O funkcii portrétov rodových galériach sme už hovorili. Genealógie ich dopĺňali, ponúkali možnosť rýchlej orientácie v histórii celého rodu. K spojeniu portrétov a genealógií došlo v portrétnych rodokmeňoch, genealógiach ilustrovaných portrétmi členov rodu. Išlo jednak o vyobrazenia postáv, jednak o podobizne členov rodu. Boli obyčajne fiktívne.

Dekoratívnymi prvkami, ktoré sa objavujú vo výtvarne spracovaných genealógiach, mohli autori zvýrazniť postavenie, prostredie, v ktorom dielo vzniklo a ku ktorému sa rod hlásil. Išlo o veduty rodových majetkov, erby, portréty, postavy, vysvetľujúce texty a pod.

Stromové kompozície prenikli aj do zobrazení zachytávajúcich siete univerzálnych príbuzenských vzťahov jednotlivca či vzťahov nejakej skupiny osôb alebo javov. Využili ich napr. tvorcovia modernej paralely Jesseho stromu - rodokmeňa človeka ako živočíšneho druhu.